Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowa 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 3.779.000,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1,  §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Umowy Spółki, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.