Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.12.2020 r. została zawarta umowa o podwykonawstwo z Panem Wojciechem Korabikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TELNET Wojciech Korabik z siedzibą w Tokarni nr 356, 32-436 Tokarnia. Przedmiotem umowy jest  wykonanie robót budowlano - montażowych pn.: Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w ramach zadania "Budowa chodnika przy DW 783 w miejscowości Wierzchowisko, odc. 210 od km 0+243,50 do km 1+084,78".