Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 02.01.2023 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy mienia komunalnego (ujęcia wody, hydrofornie, zbiorniki wody, oczyszczalnie, przepompownie ścieków) oraz dzierżawy zabudowanych nieruchomości w Wolbromiu przy ul. Bocznej 17, ul. 1-go Maja 59 (część nieruchomości z budynkiem garażowym i magazynem), a także najmu pomieszczeń biurowych, stołówki i szatni w budynku przy ul. 1-go Maja 59. Zostało również zawarte porozumienie o odpłatnym udostępnieniu sprzętu technicznego - koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego asenizacyjnego. Umowy te zostały zawarte na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.