OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2019 roku” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 12.12.2018 r. została zawarta umowa z Firmą PIT STOP Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 82, 32-043 Skała z ceną ofertową 482.900,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa walca drogowego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. i jego finansowanie w ramach leasingu operacyjnego”, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), dnia 29.11.2018 r. została zawarta umowa
z  SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Wartość umowy 159.106,65 zł brutto.

 

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia