Informacja z otwarcia ofert

 

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wolbrom, dn. 29.04.2019 r.

WZWKGKiM/111/2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2019 roku” na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego, w dniu 11.04.2019 roku została zawarta umowa z „MASFALT” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków z ceną ofertową zamówienia brutto 859.893,00 zł oraz terminem przygotowania do odbioru wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 2: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – do napraw cząstkowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu,  w dniu 11.04.2019 roku została zawarta umowa z Rejonem Robót Drogowych DROG-BUD Spółka z o.o. z siedzibą w Alwernii, ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia, z ceną ofertową zamówienia brutto 5.584,20 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.