OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa walca drogowego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. i jego finansowanie w ramach leasingu operacyjnego”, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), dnia 29.11.2018 r. została zawarta umowa
z  SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Wartość umowy 159.106,65 zł brutto.

 

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wolbrom, dn. 29.05.2018 r.

WZWKGKiM/128/2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2018 roku”
 na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego, w dniu 17.05.2018 r. została zawarta umowa z TRANZIT Spółka z o.o., Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew z ceną ofertową zamówienia brutto 1.067.332,50 zł oraz terminem przygotowania do odbioru wynoszącym 3 dni;

-CZĘŚĆ 2: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – do napraw cząstkowych z odbiorem własnym przez Zamawiającego,  w dniu 11.05.2018 r.  została zawarta umowa z Rejonem Robót Drogowych DROG-BUD Spółka z o.o., ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia, z ceną ofertową zamówienia brutto 4.797,00 zł oraz terminem przygotowania do odbioru wynoszącym 1 dzień;

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.