Wolbrom, dnia 27.02.2018 r.

WZWKGKiM/34/2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

     Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2018 roku” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TALBUD-A Sp. z o.o., ul. Za Górą 21, 32-050 Skawina z ceną ofertową 233.742,50 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przesyłanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii cieplnej na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.”, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. „a” ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dnia 02.01.2018 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcą, tj. ,,ELEKTROCIEPŁOWNIA" sp. z o.o., ul. 1-go Maja 100, 32-340 Wolbrom. Cena za wykonanie zamówienia została przyjęta zgodnie z taryfą dla ciepła zatwierdzoną decyzją nr OKR-4210-17(17)/2016/285/XII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.12.2016 r. - nie dłużej jednak niż do czasu jej obowiązywania/stosowania.