Ogłoszenie nr 506163-N-2018 z dnia 2018-01-22 r. 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„Zakup wraz z dostawą kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2018 roku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2018 roku” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 28.12.2017 r. została zawarta umowa z Firmą LINOSZCZEL Sp. z o.o., ul. Królewska 75, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową 437.500,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w 2018 roku".

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w 2018 roku".