Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/331/2023

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” 

w dniu 10.10.2023 r. została zawarta umowa z firmą BOLTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 37, 32-332 Bukowno, na kwotę 154.278,90 zł.

 

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymała największą liczbę punktów