Sygnatura postępowania WZWKGKiM/350/2023

 

TRYB PODSTAWOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.)

na dostawy pn.:

 „Dostawa soli drogowej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w sezonie zimowym 2023/2024”

 

 

Data publikacji ogłoszenia – 13.10.2023 r.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00443845

Termin i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.10.2023 r. o godz. 11:00:00

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b582849e-68d0-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 516.600,00 zł brutto.