Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/349/2023

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę piasku płukanego 0-2mm do wytworzenia piaskosoli na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.”

w dniu 16.11.2023 r. została zawarta umowa z firmą MK BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bilsku nr 282, 33-314 Łososina Dolna, na kwotę 110.208,00 zł.

 

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymała największą liczbę punktów