OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2019 roku” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 12.12.2018 r. została zawarta umowa z Firmą PIT STOP Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 82, 32-043 Skała z ceną ofertową 482.900,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.