Wolbrom, dn. 07.03.2019 r.                                           

WZWKGKiM/60/2019

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2019 roku” na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą
w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 311.620,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm, w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą
w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 4.981,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji  0-4 mm, w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 4.366,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm, w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto  6.519,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego, w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 22.140,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 6: Zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli, w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa z Panią Katarzyną Szewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Anita Transport Katarzyna Szewczyk, z siedzibą przy ul. Chmielnej 44, 35-317 Rzeszów z ceną ofertową zamówienia brutto 59.040,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień.

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.