REGULAMIN

HALI SPORTOWEJ W WOLBROMIU

UL. MARIACKA 28

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Hala sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wolbromiu (zwana dalej Halą Sportową) jest własnością Gminy Wolbrom.

2. Dzierżawcą Hali jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ul. Wrzosowa 18 32-340 Wolbrom zwany dalej WZWKGKiM sp. z o.o.

3. Przez Halę sportową rozumie się obiekt, w którego skład wchodzą w szczególności: hala sportowa o wymiarach: 736,23 M2 , hol wejściowy do szatni, szatnie damska i męska, toalety, widownia mieszcząca 96 miejsc.

4. Hala Sportowa jest przeznaczona do zajęć sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów sportowych oraz w celu organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalnych.

5. Hala Sportowa jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 8.00 – 22.00 za wyjątkiem:

 • dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy;
 • dni, w których organizowane są imprezy sportowe lub kulturalne;
 • dni, w których wystąpi ewentualna awaria oraz przerwa konserwacyjno – remontowa.

6. Istnieje możliwość korzystania z Hali Sportowej w innych godzinach niż określone w § 1 ust. 5 po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym Halą.

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są zapoznać się z niniejszym regulaminem Hali Sportowej (dalej: Regulamin) przed wejściem na jej teren i bezwzględnie stosować się do jego zapisów.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z Hali Sportowej.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA

1. Z Hali Sportowej mogą korzystać:

 • uczniowie pod nadzorem nauczyciela,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • dzieci pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za grupę,
 • pracownicy zakładów pracy, instytucji, organizacji z wyznaczoną osobą odpowiedzialną,
 • pełnoletnie osoby fizyczne. 

2. Z Hali Sportowej nie mogą korzystać:

 • osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.

III. ZASADY KORZYSTANIA

1. Użytkownik Hali Sportowej zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć. Przedłużenie zajęć jest możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy zgodnie z harmonogramem Hala jest wolna. W takiej sytuacji użytkownik jest zobowiązany uiścić opłatę za korzystanie z Hali Sportowej zgodnie z Cennikiem.

2. Użytkownik Hali Sportowej może korzystać z szatni i łazienek na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć na Hali oraz 15 minut po ich zakończeniu.

3. Osoby towarzyszące korzystającym z Hali mogą przebywać jedynie na widowni Hali Sportowej.

4. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązane są do:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatniach,
 • założenie właściwego obuwia sportowego (czystego, na jasnej podeszwie - nie pozostawiającego podczas użytkowania Hali zabrudzeń, rys itp.),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali sportowej,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Hali Sportowej oraz w jej otoczeniu;
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie Hali Sportowej.
 • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
 • odpowiedniego użytkowania sprzętu, a w szczególności właściwego przenoszenia sprzętu sportowego nie powodującego zniszczeń ścian ani nawierzchni Hali Sportowej.
 • odkładania używanego sprzętu sportowego na właściwe miejsce po zakończonych zajęciach.

5. Na terenie Hali Sportowej zabrania się:

 • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, stosowania środków odurzających i używania źródeł ognia;
 • wnoszenia i spożywania produktów spożywczych na terenie Hali Sportowej;
 • wnoszenia broni, amunicji, fajerwerków oraz innych niebezpiecznych przedmiotów w tym ze szkła i metalu, mogących stanowić zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzi,
 • wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;
 • zakłócania porządku i spokoju osób korzystających z Hali Sportowej;
 • rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie Hali Sportowej,
 • zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Hali Sportowej;
 • korzystania z urządzeń Hali Sportowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zagrażający bezpieczeństwu;
 • niszczenia i uszkadzania urządzeń Hali Sportowej,
 • używania sprzętu gaśniczego do innych celów niż te, do których jest przeznaczony,
 • przebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • wprowadzania zwierząt;
 • propagowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itd.,

6. Hala Sportowa jest monitorowana całodobowo z wyłączeniem szatni oraz łazienek.

IV. REZERWACJA I OPŁATY

1. Korzystanie z Hali Sportowej możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i podpisaniu umowy.

2. Zajęcia dydaktyczne, treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonym przez kierownictwo Hali Sportowej.

3. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

V. BEZPIECZEŃSTWO

1. Na terenie Hali Sportowej obowiązują przepisy BHP i p.poż. a wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązani są do ich bezwzględnego przestrzegania.

2. Za grupy odbywające zajęcia w Hali Sportowej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, kierownicy, a także osoby odpowiedzialne za grupę wynajmującą Halę Sportową), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i nieszczęśliwych wypadków.

3. Opiekun grupy oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są do przebywania przez cały czas trwania zajęć na Hali i czuwania nad bezpieczeństwem osób korzystających oraz do niezwłocznego informowania kierownictwo Hali Sportowej o wszelkiego rodzaju awariach i usterkach.

4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

5. Gmina Wolbrom oraz WZWKGKiM sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie Hali Sportowej przedmioty oraz pieniądze.

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej zobowiązane są do zachowania ostrożności, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, norm społecznych, reguł zachowania się w miejscach publicznych oraz postanowień Regulaminu.

7. Wszelkie wypadki, a w szczególności te wymagające udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy lub pracownikowi ośrodka obecnemu w obiekcie, lub innej osobie dozorującej.

8. W razie wypadku, korzystający z Hali Sportowej zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się pracownikowi ośrodka lub osobie dowodzącej akcją ratowniczą.

VI. KONTROLA

1. Kierownictwo Hali Sportowej lub osoby przez nie wskazane są uprawnione do dokonywania kontroli zachowań użytkowników Hali Sportowej. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub zachowań zagrażających zdrowiu uczestników lub publiczności ma prawo natychmiast przerwać zajęcia lub zawody oraz nakazać opuszczenie Hali Sportowej.

2. Kierownictwo Hali Sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulamin. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali Sportowej mają obowiązek podporządkowania się ich decyzjom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.wodociagiwolbrom.pl oraz umieszczeniu w widocznym miejscu na Hali Sportowej.

2. Przebywanie na Hali Sportowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Skargi i wnioski należy kierować do WZWKGKiM sp. z o.o.

4. WZWKGKiM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.03.2023r.