Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.11.2019 r. został podpisany aneks nr POIS.02.03.00-00-00/17-2 do umowy o dofinansowanie z dnia 07 czerwca 2018 r. na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aneks dotyczy zwiększenia dofinansowania.

  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu                    - 25 029 417,70 zł netto

                                                                                                        - 30 717 183,77 zł brutto 

  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych                - 18 603 313,28 zł

  • Dofinansowanie na realizację projektu                          - 15 812 816,28 zł

  • Okres realizacji                                                                           06.2018 r. - 31.12.2021 r.