Nr postępowania JRP/ZO/3/2019                                                                                

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych i zamówień podprogowych (nie objętych ustawą PZP) dla zadań realizowanych w ramach POIiŚ”, w dniu 25.02.2019 roku została zawarta umowa z Panem Jackiem Kogutem prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Supniewskiego 7/4, 31-527 Kraków za kwotę 48.000,00 zł netto (59.040,00 brutto) zgodnie z ofertą z dnia 11.02.2019 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.