Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/PN/12/2019

                                                 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)

na roboty budowlane pn.:

 „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”

 

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WZWKGKiM Sp. z o.o.) Beneficjenta Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego została podpisana w dniu 7 czerwca 2018 roku Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0087/17 w ramach Priorytetu: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Data wysłania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 27.08.2019 r.

Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 30.08.2019 r. Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 167-409645

Termin i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.10.2019 r. o godz. 12:00.

Zmiana terminu składania ofert!!!  Termin składania ofert upływa w dniu: 09.10.2019 r. o godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 05.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 13-18.09.2019 r. (w załączniku)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 19.09.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 23-25.09.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 30.09-01.10.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

Informacja z urzędu nr 1 dotycząca treści SIWZ

Informacja z urzędu nr 2 dotycząca formularza JEDZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 14.01.2020 roku