Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/PN/16/2019

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na usługi pn.: „Inspektor Nadzoru dla zadania Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WZWKGKiM Sp. z o.o.) Beneficjenta Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego została podpisana w dniu 7 czerwca 2018 roku Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0087/17 w ramach Priorytetu: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 19.11.2019 r. Numer ogłoszenia: 623082-N-2019

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.12.2019 r. o godz. 11:30.

Zmiana terminu składania ofert!!!  Termin składania ofert upływa w dniu: 19.12.2019 r. o godz. 11:30.

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 28.01.2020 r.