OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  informuje, że w wyniku dokonania przez Sprzedającego

wyboru najkorzystniejszej oferty Oferenta, na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu 08.06.2020 roku

została zawarta umowa z firmą TECHNOSTAL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pużaka 2, 38-400 Krosno z ceną ofertową netto 800,00 zł/tonę. 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty.  

Złom przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z prac budowlanych i remontowych w ramach zadania 

pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.