Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WZWKGKiM/164/2021

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na usługi pn.: „Załadunek, wywóz, zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Wolbromiu w 2021 roku”

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.05.2021 r. o godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 25.05.2021 r. o godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na lata 2021-2022” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 22.12.2020 r. została zawarta umowa z firmą LINOSZCZEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gołaczewach przy ul. Królewskiej 75, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową 650.820,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.