Wolbrom, dn. 05.09.2023 r.

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/299/2023

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” w zakresie następujących części:

-CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia 

-CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm

-CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm

-CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm

-CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego

w dniu 04.09.2023 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz na łączną kwotę 552.823,50 zł brutto.

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymała największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.

TRYB PODSTAWOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

na dostawy pn.:

 „Dostawa kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.”

 

Data publikacji ogłoszenia – 10.08.2023 r.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348569

Termin i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.08.2023 r. o godz. 12:00:00

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0505c910-31de-11ee-9aa3-96d3b4440790

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na „Dostawę wybranych frakcji kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” sygnatura postępowania WZWKGKiM/299/2023:

Część 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia – 541.000,00 zł

Cześć 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm – 15.000,00 zł

Cześć 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm – 14.500,00 zł

Cześć 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm – 3.100,00 zł

Cześć 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego – 41.500,00 zł

Cześć 6: Zakupu wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli – 126.000,00 zł

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI OD 1 DO 5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 6

 

Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/258/2023

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów w gm. Wolbrom”

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2023 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 27.07.2023 r. o godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8, I piętro.

 

Odpowiedzi na pytania do SWZS, które wpłynęły do Zamawiającego (w załączniku).

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/234/2023

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na dostawy pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2024 roku””

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.06.2023 r. o godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 19.06.2023 r. o godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8, I piętro.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 19.06.2023

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA