OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na lata 2021-2022” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 22.12.2020 r. została zawarta umowa z firmą LINOSZCZEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gołaczewach przy ul. Królewskiej 75, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową 650.820,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Przypominamy, iż w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór zawiera załącznik. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WZWKGKiM/246/2020

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku” na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą
w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 298.447,20 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm, w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą
w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 8.948,25 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji  0-4 mm, w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 7.103,25 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm, w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto  7.257,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego, w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 25.830,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 6: Zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli, w dniu 20.07.2020 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 53.505,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień. 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.