Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/102/2023

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na dostawy pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2024 roku””

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.03.2023 r. o godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 21.03.2023 r. o godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8, I piętro.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZS

 

Wolbrom, dn. 10.11.2022 r.

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/425/2022

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMÓW

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2023 roku” na:

- Część 1: Dostawa oleju napędowego (ON) w ilości do 70.000 litrów w dniu 10.11.2022 r. została zawarta umowa z firmą PIT STOP Sp. z o.o., ul. Krakowska 82, 32-043 Skała z ceną ofertową zamówienia brutto 553.700,00 zł;

- Część 2: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 (PB 95) w ilości do 7.000 litrów i gazu LPG w ilości do 4.000 litrów, w dniu 10.11.2022 r. została zawarta umowa z firmą LINOSZCZEL Sp. z o.o., Trzebienice 100, 32-075 Gołcza z ceną ofertową zamówienia brutto 57.720,00 zł.

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.10.2022 r. została zawarta umowa z firmą OLAN Południe Sp. z o. o., ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.). Umowa dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy soli drogowej przeznaczonej na potrzeby zimowego utrzymania dróg w Gminie Wolbrom w sezonie zimowym 2022/2023.

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (ogłoszenie o wyniku postępowania_wolna ręka_opublikowane.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/425/2022

 

TRYB PODSTAWOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

na dostawy pn.:

 „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2023 roku”

 

Data publikacji ogłoszenia – 12.10.2022 r.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388269/01

Termin i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.10.2022 r. o godz. 10:30:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cafe152f-1ca5-4201-92a1-71d6ade595ff 

Informacja dotycząca treści SWZ

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) podajemy informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1: Dostawa oleju napędowego (ON) w ilości do 70.000 litrów – 566.300,00 zł brutto.

Część 2: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 (PB 95) w ilości do 7.000 litrów i gazu LPG w ilości do 4.000 litrów – 58.930,00 zł brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA