Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 18
32-340 Wolbrom

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000668073; NIP 6372199107
Kapitał zakładowy Spółki: 5 179 000,00 zł w całości wpłacony

Nr konta: B.S. Wolbrom 71 8450 0005 0000 0000 2857 0001
NIP 6372199107, REGON 366138048

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. powstał w wyniku wykonania uchwały Nr XXVIII/ 278/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie "Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu".

Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 15 grudnia 2016 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego za Rep. A 6129/2016 przez notariusza Izabelę Słowik, zmienionego w dniu 9 lutego 2017 r. aktem notarialnym Rep. A 550/17 sporządzonym przez notariusza Izabelę Słowik.
Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.
Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Gospodarce Komunalnej.
Innych przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego.