Przedmiotem działania Spółki jest :

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji  wodno - kanalizacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Tynkowanie
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Posadzkarstwo; tapetowanie oblicowywanie ścian
 • Malowanie i szklenie
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Transport drogowy towarów
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceni
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana