Przedmiotem działania Spółki jest :

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Tynkowanie
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Malowanie i szklenie
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Transport drogowy towarów
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność obiektów sportowych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • Pozostała działalność związana ze sportem
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana