Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.03.2022 r. został podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks nr POIS.02.03.00-00-00/17-04 do umowy o dofinansowanie z dnia 07 czerwca 2018 r. na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aneks dotyczy uaktualnienia wartości projektu po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków.

W dniu 12.04.2022 roku został zatwierdzony wniosek o płatność końcową, zgodnie z którym:

 • Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł                    - 30 515 245,20 zł brutto 

 • Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła                  - 18 603 306,80 zł

 • Dofinansowanie na realizację projektu wyniosło   - 15 812 810,76 zł

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.11.2019 r. został podpisany aneks nr POIS.02.03.00-00-00/17-2 do umowy o dofinansowanie z dnia 07 czerwca 2018 r. na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aneks dotyczy zwiększenia dofinansowania.

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu                    - 25 029 417,70 zł netto

                                                                                                      - 30 717 183,77 zł brutto 

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych                - 18 603 313,28 zł

 • Dofinansowanie na realizację projektu                          - 15 812 816,28 zł

 • Okres realizacji                                                                           06.2018 r. - 31.12.2021 r.

 

W związku ze zwiększeniem dofinansowania, zwiększono również udział środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki do kwoty: 8 991 601,00 zł na pokrycie wkładu własnego.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLBROMIU

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. informuje, iż dnia 07 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczy dofinansowania na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Realizacja projektu obejmuje:

- przebudowę części mechanicznej oczyszczalni,
- przebudowę stacji zlewnej ścieków,

- przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK, na bazie których powstaną nowe z osadnikami (RBO)
- przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu, m.in. poprzez wybudowanie zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i stacji odwadniania osadu.

 

Realizacja projektu ma na celu:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM,
- poprawę jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

 

W ramach projektu zaplanowano:

Zadanie nr 1 – roboty budowlane: modernizacja i rozbudowa układu technologicznego, modernizacja zaplecza oczyszczalni, rozbudowa dróg, sieci, systemu sterowania,
Zadanie nr 2 – nadzór inwestorski: nadzór prowadzony w celu zapewnienia właściwej realizacji projektu, zgodnej z dokumentacja techniczną pozwoleniami na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
Zadanie nr 3 – promocja projektu: działania promocyjne, mające na celu zapewnienie szerokiej informacji o realizacji projektu oraz promowanie źródeł jego współfinansowania,
Zadanie nr 4 – koszty JRP: wynagrodzenie członków Jednostki Realizującej Projekt.

 

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”
 • Beneficjent projektu: Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto)      - 25 336 224,94 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych                - 15 490 990,82 zł
 • Dofinansowanie na realizację projektu                     - 13 167 342,19 zł
 • Okres realizacji                                                             06.2018 r. - 31.12.2021 r.
 • Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki: 7 487 312,00 zł