INFORMACJA !!!

dotycząca usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych

Znalezione obrazy dla zapytania: usuwanie awarii wodociągowych"


Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. przypomina, że z dniem 1 marca 2019 r. wszedł w życie nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Wolbrom”, jak również zmianie uległa Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zmiana ta polega na uchyleniu dotychczasowej treści Umowy i wprowadzeniu nowego wzorca Umowy. Brak wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę oznacza związanie stron umowy nowym wzorcem, a także akceptację Umowy wraz z załącznikami bez konieczności składania ze strony Odbiorcy jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń lub podpisania nowej Umowy.

Ponadto WZWKGKiM sp. z o.o. informuje, że tekst Umowy oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zamieszczony jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.wodociagiwolbrom.pl. Wzór Umowy został dodatkowo rozprowadzony wśród mieszkańców w formie broszury.

Zgodnie z zapisem §7 pkt 9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Wolbrom oraz zgodnie z §6 Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków usuwanie awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy należy do Jego obowiązków:

 „Warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy.

 1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia na własny koszt wszelkich awarii przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
 2. O zaistnieniu awarii Odbiorca usług niezwłocznie powiadamia Przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody i/lub odbiór ścieków – na czas do usunięcia awarii w przypadku:
  1. zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
  2. zagrożenia środowiska,
  3. konieczności ograniczenia skutków awarii.
 4. Jeżeli Odbiorca usuwa awarię przyłącza samodzielnie, niezwłocznie informuje Przedsiębiorstwo o jej usunięciu. Wznowienie dostawy wody i/lub odbiór ścieków po usunięciu awarii następuje niezwłocznie na jego wniosek.
 5. Jeżeli Odbiorca nie usunie awarii przyłącza wskazanego w ust. 1 w ciągu 5 godzin od jej wykrycia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami jej usunięcia obciążyć Odbiorcę. W takiej sytuacji strony zgodnie ustalają, że Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za rekultywację terenu po usunięciu awarii.
 6. Odbiorca może zlecić usunięcie awarii Przedsiębiorstwu jako usługę odpłatną. Na życzenie Przedsiębiorstwo udziela informacji o szacunkowej wartości tej usługi, z zastrzeżeniem końcowego rozliczenia wskazanego w ust. 8.
 7. W przypadku usuwania awarii przyłączy przez Przedsiębiorstwo na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na nieruchomość Odbiorcy, a także do wjazdu i wniesienia sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii.
 8. Jeżeli usunięcia awarii przyłącza dokonuje Przedsiębiorstwo, po wykonaniu usługi wystawia Odbiorcy fakturę za jej wykonanie.”

Przyłączem wodociągowym jest odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości (wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2017 r. sygn. III SK 64/15).