OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  informuje, że w wyniku dokonania przez Sprzedającego

wyboru najkorzystniejszej oferty Oferenta, na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu 08.06.2020 roku

została zawarta umowa z firmą TECHNOSTAL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pużaka 2, 38-400 Krosno z ceną ofertową netto 800,00 zł/tonę. 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty.  

Złom przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z prac budowlanych i remontowych w ramach zadania 

pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z prac budowlanych i remontowych w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" w szacunkowej ilości 70 ton. 

Miejsce składania ofert: siedziba Sprzedającego - Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.

Termin składania ofert: 02.06.2020 r. do godz. 11:30 

Otwarcie ofert: 02.06.2020 r. godz. 12:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

          Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Inspektor Nadzoru dla zadania Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w dniu 06.02.2020 roku została zawarta umowa z firmą Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice z ceną ofertową zamówienia brutto 306.762,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. cena oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 80 pkt.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w dniu 03.02.2020 roku została zawarta umowa z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11B, 43-170 Łaziska Górne z ceną ofertową zamówienia brutto 30.138.854,81 zł oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi dla zrealizowanych robót wynoszącym 90 miesięcy.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. cena oraz okres gwarancji i rękojmi jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100 pkt.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy