OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  informuje, że w wyniku dokonania przez Sprzedającego

wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie rozeznania cenowego w dniu 22.09.2020 roku została zawarta umowa na sprzedaż złomu stalowego

z Panem Danielem Podsiedlikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Podsiedlik Zakład Usługowo - Handlowy "MEGA-POL"

z siedzibą w Turowie przy ul. Długiej 27B, 42-256 Olsztyn. Cena ofertowa netto 810,00 zł/tonę.  

Złom przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z prac budowlanych i remontowych w ramach zadania 

pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

          Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Inspektor Nadzoru dla zadania Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w dniu 06.02.2020 roku została zawarta umowa z firmą Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice z ceną ofertową zamówienia brutto 306.762,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. cena oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 80 pkt.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w dniu 03.02.2020 roku została zawarta umowa z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11B, 43-170 Łaziska Górne z ceną ofertową zamówienia brutto 30.138.854,81 zł oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi dla zrealizowanych robót wynoszącym 90 miesięcy.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. cena oraz okres gwarancji i rękojmi jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100 pkt.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/PN/16/2019

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na usługi pn.: „Inspektor Nadzoru dla zadania Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WZWKGKiM Sp. z o.o.) Beneficjenta Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego została podpisana w dniu 7 czerwca 2018 roku Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0087/17 w ramach Priorytetu: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 19.11.2019 r. Numer ogłoszenia: 623082-N-2019

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.12.2019 r. o godz. 11:30.

Zmiana terminu składania ofert!!!  Termin składania ofert upływa w dniu: 19.12.2019 r. o godz. 11:30.

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - 28.01.2020 r.