Dnia 3 lutego 2020 roku Prezes Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Andrzej Duch, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” na kwotę netto 24.503.133,99 PLN powiększone o 23 % podatek VAT 5.635.720,82 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 30.138.854,81 PLN. Umowa została podpisana z firmą MIKO-TECH Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11B, 43-170 Łaziska Górne, której oferta okazała się być najkorzystniejszą w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Według założeń roboty budowlane mają trwać 16 m-cy.

Inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na realizację zadania WZWKGKiM sp. z o.o. pozyskała rekordową jak do tej pory w Gminie Wolbrom kwotę dofinansowania w wysokości 15.812.816,28 PLN. Ponadto na wkład własny Spółka pozyskała dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości 8.991.601.00 PLN. Należy zauważyć, że VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym i podlega pełnemu zwrotowi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Spółkę w pierwszym kwartale 2017 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), tuż po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę prawa handlowego. Intensywne prace całego zespołu zajmującego się wnioskiem przyniosły efekt w postaci pozyskania dofinansowania w pierwotnej wysokości 13.167.342,19 PLN. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie w strukturach Spółki została powołana do życia Jednostka Realizująca Projekt (JRP) i rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji robót budowlanych. Przygotowaną dokumentację przekazano do NFOŚiGW w Warszawie w celu przeprowadzenia dobrowolnej kontroli ex-ante. Rozwiązanie takie pozwoliło na weryfikację dokumentacji pod względem zgodności z wytycznymi programowymi oraz uniknięcie ewentualnych problemów na etapie ogłoszenia. Po przeprowadzonej prekontroli, dnia 30.08.2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony w tzw. trybie unijnym. Dnia 09.10.2019 roku dokonano otwarcia ofert, niestety kwota najniższej oferty okazała się wyższa od kwoty jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania o 4.374.763,28 PLN netto. Władze WZWKGKiM sp. z o.o. stanęły przed dylematem, czy postępowanie nie powinno być unieważnione, jednak takie rozwiązanie wpłynęłoby na kolejne przesunięcie w czasie całej inwestycji i nie dawało gwarancji, iż w kolejnym postępowaniu uda się uzyskać bardziej satysfakcjonującą kwotę. Nie tracąc czasu, Prezes Zarządu postanowił złożyć kolejny wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania. Uzyskanie dodatkowego dofinansowania w tamtym okresie wydawało się być bardzo mało prawdopodobne, jednak ciężka praca włożona przez JRP zaowocowała przyznaniem dodatkowych bezzwrotnych środków w wysokości 2.645.474,09 PLN, zwiększono również kwotę pożyczki. Zabieg ten pozwolił na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim umowy.

Prezes Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. oraz członkowie JRP pragną złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewie Kamieńskiej, Opiekunowi Projektu, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pozytywne rozpatrzenie przygotowanych wniosków. Państwa nieoceniona pomoc pozwoli na realizację kluczowej dla Gminy Wolbrom inwestycji.

Ponadto, składamy serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza Adama Zielnika reprezentującego Zgromadzenie Wspólników WZWKGKiM sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej w składzie Anna Nowak-Gwiazda, Aleksy Kulka oraz Anna Ryl za pełne wsparcie dla podejmowanych działań Zarządu.
Prezes Zarządu Spółki dziękuje również wszystkim zaangażowanym pracownikom JRP, WZWKGKiM sp. z o.o. oraz UMiG Wolbrom.

 

 

 

 

 

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.01.2020 r. został podpisany aneks nr 1/15 do umowy z dnia 04.09.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.
Kwota pożyczki została zwiększona do kwoty 8.991.601,00 zł.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" w formie pożyczki o wartości 7.487.312,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.06.2019 r. został podpisany aneks nr POIS.02.03.00-00-00/17-1 do umowy o dofinansowanie z dnia 07 czerwca 2018 r. na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Aneks dotyczy ochrony danych osobowych.