W dniu 04.09.2019 r. Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" w formie pożyczki o wartości 7.487.312,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".