Nowa Oczyszczalnia Ścieków charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem nowoczesności zarówno w zakresie zastosowanych maszyn i urządzeń, jak również automatyzacji sterowania procesem technologicznym. System automatyki na oczyszczalni zapewnia sterowanie urządzeniami, wizualizację procesu oraz informuje o alarmach, pozwala także raportować określone wielkości, dokonywać obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji oraz archiwizować najistotniejsze dane dotyczące obiektów oczyszczalni.

Na uwagę zasługuje nowa stacja zlewcza ścieków (SZS), która identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków i zabezpiecza przed wprowadzeniem ścieków o parametrach przekraczających zadane wartości, zgodnie z obowiązującymi normami. 

W wyniku modernizacji oczyszczalni powstała również nowa Stacja odwadniania osadu SOO wyposażona w linię do mechanicznego odwadniania osadu która obejmuje m.in. taśmowy zagęszczacz osadu zblokowany z taśmową prasą filtracyjną. Dzięki tym urządzeniom uzyskujemy bardzo dobre parametry osadu odwodnionego (sucha masa przekracza założenia projektowe – min.19%).

Płukanie zagęszczacza oraz prasy, a także innych urządzeń technologicznych na terenie oczyszczalni może odbywać się przy użyciu wody technologicznej (oczyszczonych ścieków) dostarczanej z pompowni wody technologicznej PWT. Taka możliwość sprzyja ochronie środowiska, bowiem zmniejsza zużycie wody wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Strategicznym celem modernizacji oczyszczalni było także zapewnienie odpowiednio dobrego stanu wód powierzchniowych, do których wprowadzane są oczyszczone ścieki z wolbromskiej oczyszczalni (rzeka Biała Przemsza).

Rozbudowa  oczyszczalni pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej korzystać. Odprowadzanie ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni oraz objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nieskanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych obszaru, zminimalizuje ryzyko pogorszenia się jakości wody w rzekach oraz zanieczyszczenia wody pitnej.

Przypominamy, że na realizację Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.

Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego w wysokości: 8.991.601,00 zł. 

Więcej na ten temat: https://wiesci.info.pl/index.php/powiat-olkuski/wolbrom/item/2078-oczyszczalnia-w-wolbromiu-przyjazna-srodowisku-i-mieszkancom-gminy

https://gazetakrakowska.pl/oczyszczalnia-w-wolbromiu-przyjazna-srodowisku-i-mieszkancom-gminy/ar/c15-15953755

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolbromiu była szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Powstało szereg obiektów nowych, a obiekty istniejące, nadal wykorzystywane, uległy gruntownej modernizacji.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie w formie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł. Pozyskano również preferencyjną pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 8.991.601,00 .

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się na łamach Wieści Wolbromskich i Wieści Miechowskich w dniu 12 listopada 2021 roku.

 

https://wiesci.info.pl/index.php/powiat-olkuski/wolbrom/item/2048-zmodernizowana-oczyszczalnia-sciekow-w-wolbromiu-juz-dziala

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (artykuł wieści-12.11.2021.jpg)artykuł wieści-12.11.2021.jpg 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. zrealizował Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" dofinasowany z Funduszy Europejskich. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się na łamach Tygodnika Małopolska Zachodnia, dodatku do Gazety Krakowskiej, w dniu 5 listopada 2021 roku.