OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. na lata 2021-2022” przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, w dniu 22.12.2020 r. została zawarta umowa z firmą LINOSZCZEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gołaczewach przy ul. Królewskiej 75, 32-340 Wolbrom z ceną ofertową 650.820,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.