MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLBROMIU

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. informuje, iż dnia 07 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotyczy dofinansowania na realizacje Projektu „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”.

Umowę o dofinansowanie podpisano w ramach organizowanego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Realizacja projektu obejmuje:

- przebudowę części mechanicznej oczyszczalni,
- przebudowę stacji zlewnej ścieków,

- przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK, na bazie których powstaną nowe z osadnikami (RBO)
- przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu, m.in. poprzez wybudowanie zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i stacji odwadniania osadu.

 

Realizacja projektu ma na celu:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM,
- poprawę jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.

 

W ramach projektu zaplanowano:

Zadanie nr 1 – roboty budowlane: modernizacja i rozbudowa układu technologicznego, modernizacja zaplecza oczyszczalni, rozbudowa dróg, sieci, systemu sterowania,
Zadanie nr 2 – nadzór inwestorski: nadzór prowadzony w celu zapewnienia właściwej realizacji projektu, zgodnej z dokumentacja techniczną pozwoleniami na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
Zadanie nr 3 – promocja projektu: działania promocyjne, mające na celu zapewnienie szerokiej informacji o realizacji projektu oraz promowanie źródeł jego współfinansowania,
Zadanie nr 4 – koszty JRP: wynagrodzenie członków Jednostki Realizującej Projekt.

 

Informacje na temat projektu:

  • Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”
  • Beneficjent projektu: Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto)      - 25 336 224,94 zł
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych                - 15 490 990,81 zł
  • Dofinansowanie na realizację projektu                     - 13 167 342,19 zł
  • Okres realizacji                                                             06.2018 r. - 31.12.2021 r.