TRYB PODSTAWOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

na dostawy pn.:

 „Dostawa kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.”

 

Data publikacji ogłoszenia – 10.08.2023 r.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348569

Termin i sposób złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.08.2023 r. o godz. 12:00:00

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0505c910-31de-11ee-9aa3-96d3b4440790

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na „Dostawę wybranych frakcji kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” sygnatura postępowania WZWKGKiM/299/2023:

Część 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia – 541.000,00 zł

Cześć 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm – 15.000,00 zł

Cześć 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm – 14.500,00 zł

Cześć 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm – 3.100,00 zł

Cześć 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego – 41.500,00 zł

Cześć 6: Zakupu wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli – 126.000,00 zł

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI OD 1 DO 5

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 6