Wolbrom, dn. 05.09.2023 r.

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/299/2023

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” w zakresie następujących części:

-CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia 

-CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm

-CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm

-CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm

-CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego

w dniu 04.09.2023 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz na łączną kwotę 552.823,50 zł brutto.

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymała największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.